04Lịch sử

05Định hướng kinh doanh

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Sự tin cậy

Mọi thành viên trong công ty phải lấy tính liêm chính làm kim chỉ nam trong giao tiếp và làm việc hàng ngày. Đây là yếu tố tạo dựng niềm tin và sự tôn trọng giữa các thành viên.

Sự đoàn kết

Mọi thành viên phải đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng hướng tới mục tiêu chung của tổ chức. Để liên kết điểm mạnh của mỗi cá nhân, hãy tối đa hóa chúng để đạt được mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.